www.friskolen-hinnerup.skoleintra.dk

Blev grundlagt i 1984, som et alternativ til folkeskolen. I 2015 er der 145 elever på skolen fordelt på 0.-9. klasse.

Pædagogisk målsætning for Friskolen i Hinnerup

Skolelivet på Friskolen i Hinnerup er forankret i mange forskellige strømninger fra den danske kulturarv samt den frie danske skoletradition. Skolen tager ikke afsæt i bestemte ideologier.

Livet blandt børn og voksne på Friskolen i Hinnerup er grundlæggende funderet i et menneskesyn, hvor alle har samme værdi og betydning.

Hvert enkelt barn er således værdifuldt i sig selv, uanset evner og anlæg.

Barndommen og skolegangen er vigtig og er ikke blot en mellemstation på vejen til at blive voksen.

Uanset hvor i skoleforløbet barnet befinder sig, skal det opleve at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor tillid, tolerance, medbestemmelse og demokrati er nøgleord, og hvor ansvarlighed og respekt for egne og fælles trufne beslutninger håndhæves.

Vores Værdier

Det vi vil- Visioner, Værdier og Mål

Vi vil, at undervisningen og livet på skolen grundlæggende bygger på at fastholde og udvikle en helhedsopfattelse hos barnet, af krop, følelser og intellekt.

Vi vil, at undervisningen og livet på skolen anerkender og respekterer den viden og de færdigheder barnet har, og at barnet udvikler disse gennem sit skoleliv.

Vi vil en pædagogik, hvor barnet føler det lykkes, og naturligt skal tage medansvar i planlægningen af sit eget arbejde.

Vi vil, at barnet opøves i at træffe beslutninger og føle ansvar over for såvel personlige som fælles beslutninger

Vi vil, at barnet oplever og udvikler ansvarlighed og respekt for de mennesker, det liv og de læreprocesser, det indgår i.

Vi vil en skole, som giver barnet forståelse for – og viden om – den natur, det samfund og den verden det lever i således, at det med viden, indsigt og selvværd er aktivt og handledygtigt i forhold til egne og andres livsvilkår.

Vi vil, at barnet oplever størst mulig sammenhæng i det liv det lever, hvorfor skole og hjem gensidigt er forpligtede til et tæt og lige værdigt samarbejde.

Vi vil, at forældrene involverer sig i såvel den pædagogiske proces, som i de praktiske opgaver, der knytter sig til skolens drift og udvikling.

Vi vil, at skolen skal forandre sig ud fra de erfaringer som børn, forældre og ansatte i fællesskab indhøster.

 

Vores handlegrundlag

Det vi gør – metoder – det operationelle

Teoretiske, praktiske, musiske og motoriske aktiviteter indgår ligeværdigt i undervisningen.

Vi vil at undervisningen i vid udstrækning levendegør de enkelte fag i tværfaglige undervisningsforløb på tværs af alder, så barnet herigennem oplever størst mulig
sammenhæng i undervisningen og i livet på skolen.

Grundlæggende tilrettelægges og praktiseres undervisningen så den tager hensyn til børnenes forskellige behov og forskellige måder at lære på.

Således vil barnet opleve forskellige undervisningsformer, der både kan tage udgangspunkt i overordnede lærerstyrede forløb og i forløb styret af barnets egen erfaring, nysgerrighed og naturlige lyst til at eksperimentere sig frem til ny viden.

Med udgangspunkt i børns forskellige udviklingsforløb med hensyn til modenhed, motivation og parathed vil vi i vid udstrækning arbejde i forskellige aldersblandede grupperinger, for derigennem at få og give plads til gensidig inspiration, udvikling og samhørighed.

Den dynamiske organisering åbner mulighed for, at det enkelte barn profiterer og vokser både social, fagligt og udviklingsmæssigt, ved at skulle mestre forskellige former for ansvar og forskellige roller.

Barnet skal uanset alder opleve at blive hørt og taget alvorligt i en hverdag, hvor dialogen, empatien og respekten for den enkelte udvikles i en grundstemning af demokrati og ligeværd.

Livet på skolen skal for både børn, forældre og ansatte fundamentalt bygge på et forpligtende fællesskab, hvor ansvarlighed og respekt for hinanden og for skolen som helhed opleves, varetages og håndhæves.

Vi drager aktivt omverdenen ind i undervisningen, ligesom børnene på alle lag skal opnå større viden og kendskab til miljøet, samfundet og verden uden for skolen gennem mangfoldige virksomhedsbesøg, praktikforløb, lejrture og rejser.

Skolen indkalder til skole–hjem samtaler, ligesom forældre til enhver tid kan tage initiativ til sådanne samtaler.

Vi forventer, at alle forældre tager del i livet omkring undervisningen og i skolens virke i øvrigt, hvor særligt indgår forældrekredsens tilsyn. Ligeledes er forældre forpligtede til at deltage i det praktiske arbejde omkring skolens drift.

Skolekredsen vil gennem debat, samtaler og evaluering af skolens virke til stadighed tage temperaturen på skolelivet og ændre og forbedre det i respekt for ovenstående målsætninger.