Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
 
Kære Borgere i Foldby-Norring-området.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foldby-Norring Lokalråd onsdag d. 18. november kl. 20 i Foldby forsamlingshus.
 
Kom og hør, hvordan det er gået i lokalrådets første år, hvad arbejdsgrupperne har nået og hvilke nye tiltag, der er planlagt. Alle er velkomne.
 
Alle medlemmer af lokalrådets bestyrelse har sagt ja til at fortsætte, så det er ikke nødvendigt at finde nye bestyrelsesmedlemmer, men skulle du have lyst til at komme i bestyrelsen kan du stille op som kandidat på generalforsamlingen.
Det er ikke nødvendigt at give besked i forvejen om det.
 
Dagsorden for generalforsamlingen:
 
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Beretning fra arbejdsgrupper
Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Fremlæggelse af budget til godkendelse for den kommende periode
Indkommende forslag samt forslag fra Rådet, herunder vedtægtsændringer
Valg af Rådsmedlemmer samt suppleanter
(Der er tre rådsmedlemmer på valg. Alle modtager genvalg)
Valg af revisor samt suppleant
Eventuelt
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen: Annette Riddersholm Nielsen – 23 39 60 40 – futte112@hotmail.com
 
Generalforsamlingen afvikles som beskrevet i lokalrådets vedtægter.