§ 1  Navn og formål

Foreningens navn er Foldby-Norring Lokalråd

Foreningens formål er at fremme lokale interesser og behov samt være bindeled mellem Foldby-Norring og Favrskov Kommune.

§ 2   Økonomi 

Rådets økonomiske midler fremskaffes gennem tilskud fra kommunen og indtægter fra eventuelle selvstændige projekter og fonde.

Regnskabsåret kører fra 1. oktober til 30. september

§ 3   Generalforsamling

Rådets øverste myndighed er Borgerne i Foldby-Norring og omegn, der udøver denne myndighed på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i november måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Annoncering af generalforsamling sker elektronisk på rådets hjemmeside og ved fysisk opslag på relevante steder i området (fx Korsholm Skole)

Forslag til generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan med samme varsling indkaldes af en af følgende grupper

A: rådet
B: mindst 100 borgere i Foldby-Norring og omegn

§ 4   Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Beretning fra arbejdsgrupper
Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Indkomne forslag samt forslag fra Rådet, herunder vedtægtsændringer
Valg af Rådsmedlemmer samt suppleanter
Valg af revisor samt suppleant
Eventuelt
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, og hvert medlem har én stemme.

En fremmødt person kan højst repræsentere sig selv og en ekstra borger.(fuldmagt)

§ 5    Vedtægtsændringer 

kan, når de er angivet i dagsordenen med deres fulde ordlyd, vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.

§ 6    Rådet

Rådet på 5 medlemmer forestår rådets daglige ledelse.

Rådet vælges blandt de fremmødte. En ikke tilstedeværende borger kan vælges, såfremt vedkommende skriftlig har indvilget heri.

Der vælges 2 suppleanter blandt de fremmødte. Et ikke tilstedeværende medlem, kan vælges såfremt vedkommende skriftlig har indvilget heri.

Rådet konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

De valgte rådsmedlemmer sidder for 2 år ad gangen.

På valg i lige år er 2 rådsmedlemmer og 3 i ulige år.

Første gang i år 2015 er der 3 medlemmer på valg. De findes ved lodtrækning

Rådet kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, hvis medlemmer også kan bestå af personer udenfor kredsen af lokalrådets medlemmer.

Rådet udpeger repræsentant til Favrskov Kommunes landsbyråd – ikke nødvendigvis en fra bestyrelsen, kan også være skiftende, hvis dette er tilladt ifht. landsbyrådets bestemmelser.

§ 7   Rådsmøder

Rådsmøder afholdes normalt kvartalsvis og efter behov.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, deraf formanden eller næstformanden er til stede.

Rådsmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 8   Forpligtelse

Rådet er forpligtet overfor generalforsamlingen.

§ 9   Hæftelse

Rådet hæfter alene med rådets formue.

§ 10. Tegningsregler
Lokalrådet bemyndiger formand og kasserer til at have tegningsretten. I disses fravær kan andre rådssmedlemmer bemyndiges til at tegne lokalrådet.
Lokalrådet bemyndiger endvidere kassereren, eller i dennes fravær andre rådsmedlemmer, til at kunne disponere over lokalrådets bankkonti.

§ 11  Opløsning af rådet

Beslutning om rådets opløsning kan træffes på samme måde som gældende for vedtægtsændringer.

Dog skal beslutningen bekræftes, med simpel stemmeflerhed, på en efterfølgende generalforsamling, der afholdes mindst 2 og senest 4 uger senere. Rådets formue tilfalder Foreningsfællesskabet, som forvalter midlerne til almennyttige formål i lokalområdet.

§ 12   Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling den 21/11-2018