Nord for Foldby, Korsholm og Norring ligger Norring Vesterskov, der er en del af Frijsenborgskovene.

Frijsenborg skovdistrikt, er med sine 4885 hektar et af landets største private skovdistrikter.

I skovene er bøg det mest dominerende løvtræ, men der er i de senere år plantet større arealer eg. Blandt nåletræerne er rødgran og sitkagran dominerende, men der findes også store arealer med andre nåletræsarter, herunder pyntegrøntsarterne nobilis og nordmannsgran.

Linen

Gennem skoven går der en næsten snorlige grusvej, “Linen”. Den blev anlagt i 1863 af greven på Frijsenborg, som en forbindelsesvej fra Frijsenborg til den nyanlagte jernbanestation i Hinnerup. Da det var, og stadig er, en privatvej (men cykling er dog tilladt), blev der opsat bomme, hvor Linen krydser kommunevejene, på flere af disse steder blev der også bygget skovløberhuse.

Hvor Klapskovvej krydser Linen, står netop et af disse huse, Klapskovhuset og lige overfor står Klapskov-egen, der er godt 500 år gammel.

Drejer man til højre ind ad Linen, krydser man på en stor dæmning Klapskovbækken, længere henne ad vejen står der på højre side 4 kæmpestore Douglas-graner. De blev plantet for ca. 100 år siden af fire forskellige skovfogeder, der hver for sig mente, at deres måde at plante på var den bedste, det spørgsmål er endnu ikke afgjort, da alle 4 graner jo står der endnu.

Linen krydser Tørvevej, ad hvilken bønderne i Vitten hentede tørv i Tinning Mose.