Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foldby-Norring Lokalråd

Onsdag d. 21. november 2018 kl. 20 i Foldby forsamlingshus

Kom og hør, hvordan det er gået i lokalrådet i år. Alle er velkomne.

NYT: Bliv hængende efter ‘Eventuelt’ til Idé-bar: Kom med din gode ide til lokalområdet.

Alle medlemmer af lokalrådets bestyrelse er villige til at fortsætte, men skulle du have lyst til at komme i bestyrelsen er du mere end velkommen til at stille op som kandidat på generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning

Beretning fra arbejdsgrupper

Fremlæggelse af revideret årsregnskab

Fremlæggelse af budget til godkendelse for den kommende periode

Indkommende forslag samt forslag fra Rådet, herunder vedtægtsændringer. Se herunder.

Valg af Rådsmedlemmer samt suppleanter

(Der er to rådsmedlemmer på valg. Alle modtager genvalg)

Valg af revisor samt suppleant

Eventuelt

 

Udenfor dagsorden: Idé-bar.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen:
Kristian Stokholm Christiansen – 20 16 83 23 – kristian@elektrisk.dk

 

Generalforsamlingen afvikles som beskrevet i lokalrådets vedtægter.

Forslag til vedtægtsændringer:

De eksisterende vedtægter kan findes her: Vedtægter

Ændring 1:

Ændring af paragraf 4, så punktet ‘Fremlæggelse af budget til godkendelse for den kommende periode’ udgår.

Ny formulering:

§4   Generalforsamlingens dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Beretning fra arbejdsgrupper
  5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
  6. Indkommende forslag samt forslag fra Rådet, herunder vedtægtsændringer
  7. Valg af Rådsmedlemmer samt suppleanter
  8. Valg af revisor samt suppleant
  9. Eventuelt

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, og hvert medlem har én stemme.

En fremmødt person kan højst repræsentere sig selv og en ekstra borger.(fuldmagt)

 

Ændring 2

Tilføjelse af paragraf om tegningsregler. Paragraffen får nummer 10 og derved forskydes nummereringen af de efterfølgende paragraffer:

§10 Opløsning af rådet bliver §11

§11 Ikrafttrædelse bliver §12

Den nye paragraf 10:

§ 10. Tegningsregler
Lokalrådet bemyndiger formand og kasserer i fællesskab til at have tegningsretten. I disses fravær kan andre rådssmedlemmer bemyndiges til at tegne lokalrådet.
Lokalrådet bemyndiger endvidere kassereren, eller i dennes fravær andre rådsmedlemmer, til at kunne disponere over lokalrådets bankkonti.